Saturday, December 12 2009 נמנעה מאיתנו הכניסה לביר אלעיד

הצבא הציג צו שטח צבאי סגור ולא איפשר לקבוצת פעילים להיכנס לביר אלעיד.

בשבועות האחרונים אנו מסייעים לבנות ולשקם דרך ושטח של תושבי בר אלעיד. מדובר בתושבים שגורשו ע”י הצבא ומתנחלים לפני מספר שנים, ולפני כמה חודשים קיבלו אישור מבג”צ לחזור לאדמותיהם. מספר משפחות אמיצות חזרו לשטח וחיות באוהלים ומערות.

ללא הסבר, הצבא חיכה לנו בכביש המוביל לביר אלעיד והציג בפנינו שטח צבאי סגור. עקב כך, לצערנו, לא התאפשר לנו לעבוד.

לכתבה בעיתון ‘הארץ’