Saturday, October 13 2012 מניעת מרעה באום אל-עמאד ובאום אל-עראיס, מרעה במופקרה ומסיק בסוסיא

בשבת זו ליוונו רועים מאום אלעמאד, מופקרה וגאוואיס. טרם הגעתנו לאום אלעמאד כבר הספיק הצבא לגרש את הרועים. קבוצת פעילים הצטרפה אל הרועים מאום אלעמאד וליוותה אותם אל המקום ממנו גרשו אותם החיילים. לאחר זמן קצר הגיעו למקום מספר חיילים והרבשצ (רכז ביטחון שוטף צבאי) של ההתנחלות עתניאל, חומש ברובה. לאחר חילופי דברים עם הרבשצ, הודיע מפקד הכוח הצבאי כי אסור לרועים לרעות על הגבעה אליה ביקשו להגיע. החיילים לא נימקו את הקביעה המשונה הזו והעדיפו לדחוף את הכבשים. לאחר שמעשה הגירוש כבר היה לעובדה מוגמרת הגיע למקום קצין שהציג צו שטח צבאי סגור, שבדומה לצווים רבים אחרים, הוצא אך ורק כדי למנוע גישה לאדמות חקלאיות ובניגוד מפורש לפסיקת בגץ ולהנחיות פנימיות של הצבא. פעיל אחד עוכב בטענה שהפריע לחיילים, ושוחרר לאחר מספר שעות.

קבוצה אחרת ליוותה רועים מגאוואוויס לאדמות אום אלעראיס, סמוך למאחז הבלתי חוקי מצפה יאיר. מזה מספר חודשים, https://www.taayush.org/?p=2951, וגם בשבת זו נמנע המרעה בחסות צו שטח צבאי סגור. קבוצת פעילים שלישית ליוותה רועים ממופקרה סמוך למאחז הבלתי חוקי מצפה יאיר. אף ששם הרועים לא גורשו, בכל זמן המרעה היו במקום חיילים שנשפו בעורפם של הרועים והפעילים.

 לאחר סיום המרעה ליוונו חקלאים מסוסיא למסיק באדמותיהם. המסיק עבר ללא הפרעות. עם סיום המסיק, הגיעו למקום כ-30-20 מתנחלים. הצבא מנע מן המתנחלים להתקרב אל הפלסטינים.

צילום: Anne Paq/Activestills